Privacy Policy

English Version Below

Version 06/2021

W-Impro theater & Creatief Collectief vzw vinden de bescherming van je persoonlijke levenssfeer belangrijk. Daarom willen we jou met deze privacyverklaring informeren over ons beleid in verband met het omgaan van persoonsgegevens.
Als W-Impro theater of Creatief Collectief VZW persoonsgegevens verwerken, gebeurt dat enkel binnen de doelstelling van de organisatie: "het toegankelijk maken van kunst en cultuur via het ontwikkelen en verspreiden van diverse kunsteducatieve workshops & lessen, door kunstparticpatieprojecten, en het organiseren van activiteiten die dat doel ondersteunen." 

Verwerking van persoonsgegevens
W-Impro Theater of Creatief Collectief Vzw verzamelen of verwerken geen persoonsgegevens of gegevens waarvoor jouw expliciete schriftelijke toestemming vereist is.
W-Impro Theater of Creatief Collectief Vzw zullen de door jou verstrekte persoonsgegevens in principe enkel verwerken voor bovenstaande doeleinden. Als W-Impro Theater of Creatief Collectief Vzw jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden zouden wensen te gebruiken of verwerken of wij willen de bezorgen aan derden waarmee hij samenwerkt, zullen W-Impro Theater of Creatief Collectief Vzw daarvoor jouw toestemming vragen.  
W-Impro Theater of Creatief Collectief Vzw gaan in geen geval persoonsgegevens doorgeven aan derden omwille van commerciële redenen. 
De persoonsgegevens die W-Impro Theater of Creatief Collectief Vzw verzamelen, worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard.  Alleen bepaalde personen in dienst van W-Impro Theater of Creatief Collectief Vzw , of bepaalde personen of entiteiten waarmee W-Impro Theater of Creatief Collectief Vzw een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot jouw gegevens.  Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht. 
 
Op de Facebook-pagina van W-Impro Theater beslis je zelf of je onze informatie volgt of niet. 

De website van W-Impro Theater informeert je over W-Impro Theater of Creatief Collectief Vzw , de lopende projecten en diensten of over de onderwerpen en items van Atelier Kolibri. Er worden van jou geen persoonsgegevens verwerkt. Wel gebruiken we de site Google Analytics om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de website.
Persoonlijke gegevens (enkel naam en e-mailadres en eventueel telefoonummer) die meegestuurd worden met online formulieren worden enkel op de website bewaard en niet gebruikt voor andere doeleinden. De verwerking van de gegevens gebeurt anoniem. 

Gebruik van cookies
Tijdens je bezoek aan deze site kunnen er cookies gebruikt worden. Dit zijn kleine stukjes informatie die op de harde schijf van je computer worden geplaatst.  Bij een volgend bezoek aan onze website zullen ze ervoor zorgen dat je makkelijker kunt surfen omdat bepaalde gegevens reeds geladen zijn.
De informatie die door deze cookies wordt verzameld, kan gebruikt worden om een persoonsprofiel op te stellen dat ervoor zorgt dat het informatieaanbod beter op jouw wensen en voorkeuren is afgestemd.
 
Daarnaast worden cookies gebruikt met het oog op het verzamelen van statistische informatie (page requests, visits, visitor, …).  

Links op de website 
Op onze website zijn er verwijzingen naar andere sites (links). Daarmee kom je op de websites van andere organisaties terecht. Voor de inhoud en de gegevensbescherming van deze sites is W-Impro Theater of Creatief Collectief Vzw niet verantwoordelijk tenzij deze website of organisatie onderdeel uitmaken van de Creatief Collectief Vzw .

Fotografie
Je kan als deelnemer aan de activiteiten van W-Impro Theater of Creatief Collectief Vzw te kennen geven of je al dan niet wil gefotografeerd worden. Evenementfoto's of foto's van toonmomenten die geen portretkarakter hebben, beschouwen wij als algemene beelden waarvoor we we geen explicite toestemming vragen. Indien er toch foto's zouden worden gemaakt en gepubliceerd tegen je wil in, kan je doorgeven dat je de foto's wil laten verwijderen via contact@w-impro.be. Wij ondernemen dan zo vlug mogelijk actie.    

Over gegevens voor samenwerking en/of coproductie
Voor alle andere personen en organisaties geldt, dat we enkel die gegevens verwerken zoals naam, adres, telefoonnummers, e-mailgegevens en websites, organisatiegegevens, die expliciet aan ons worden gegeven om de samenwerking met personen en/of  verenigingen te kunnen uitvoeren, hetzij als afnemer van of deelnemer aan de projecten en activiteiten, hetzij als leverancier van producten of diensten of als medewerker aan de organisatie. Onder deze laatste categorie vallen ook de leden en medwerkers van de organisatie (met vzw structuur) en van de raad van bestuur, algemene vergadering, de personeelsleden, freelancers, vrijwilligers en stagiairs.
Deze persoonlijke gegevens kunnen zolang bewaard worden als nodig is omwille van wettelijke verplichtingen of voor de historiek van de werking van de organisatie. Gegevens die niet langer relevant zijn worden regelmatig verwijderd. 

Over inzagerecht
Als je denkt dat W-Impro Theater of Creatief Collectief Vzw gegevens bewaart van jou en jij deze wenst te verifiëren, wijzigen of laten verwijderen, kan je hiervoor contact opnemen via contact@w-impro.be.

Beleid en voorwaarden 
Telkens als je jouw persoonsgegevens verstrekt, zal W-Impro Theater of Creatief Collectief Vzw handelen in overeenstemming met dit geschreven beleid, conform de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. 
Heb je nog vragen met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens door W-Impro Theater of Creatief Collectief Vzw ?
Neem dan contact met ons op: contact@w-impro.be.

Privacycommissie
Voor meer inlichtingen over de privacywetgeving of om een klacht in te dienen kan je terecht bij de 'Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer', Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via hun website www.privacycomission.be/nl .

Privacy Statement

We, W-Improv theater & Creatief Collectief vzw, give high importance to the protection of ones personal environment . Therefor we would like to inform you with this privacy statement about our policy of handling personal information.
W-Impro theater of Creatief Collectief VZW will process personal data within the objective of the organization: "to make art and culture accessible through workshops and lesson in various art education programs and participate in art projects, and organizing activities that support this goal."

Processing of personal data
W-Impro Theater of Creatief Collectief Vzw does not collect or process any personal data or data for which your explicit written permission is required.
W-Impro Theater or Creatief Collectief Vzw will primarily only process the personal data you provide for the above purposes. If W-Impro Theater or Creatief Collectief Vzw would like to use or process your personal data for other purposes or if we want to transfer it to third parties with whom we collaborate, W-Impro Theater or Creatief Collectief Vzw will ask for your permission.
W-Impro Theater or Creatief Collectief Vzw will under no circumstances pass on personal data to third parties for commercial reasons.
The personal data that W-Impro Theater or Creatief Collectief Vzw will collect is stored in a computer file that is kept within a secure environment. Only certain persons employed by W-Impro Theater or Creatief Collectief Vzw, or certain persons or entities with whom W-Impro Theater or Creatief Collectief Vzw has concluded an agreement, have access to your data. Their access is always limited to the extent to which they need it for the performance of their assignment.


On the Facebook-pagina of W-Impro Theater you deside if you want to follow our information or not. 

Our website of W-Impro Theater will inform you about W-Impro Theater or Creatief Collectief Vzw , the ongoing projects and services or on the topics and items of Atelier Kolibri. No personal data will be processed. We do use the Google Analytics site to collect statistical data about the use of the website.
Personal data (only name and e-mail address and possibly telephone number) that is being sent with our online forms  are only stored on the website and not used for other purposes. The processing of the data is done anonymously.

Cookies
During your visit to this site, cookies may be used. These are small pieces of information that are placed on your computer's hard drive. On your next visit to our website, these pieces of information will ensure that you can surf more easily because certain data has already been loaded. The information collected by these cookies can be used to draw up a personal profile that ensures that the information offered is better tailored to your wishes and preferences.

In addition, cookies are used for the purpose of collecting statistical information (page requests, visits, visitor, etc.).


Links on our website 
On our website there are references to other sites (links). These will take you to the websites of other organizations.
W-Impro Theater or Creatief Collectief Vzw is not responsible for the content and data protection on these sites, unless this website is part of the organization by Creatief Collectief Vzw.

Photography
As a participant in the activities of W-Impro Theater or Creatief Collectief Vzw, you can indicate whether or not you want to be photographed. photographs taken at our events, workshops or pictures of show moments that do not have a portrait character will be handled as a general images for which we do not request explicit permission. If photos are nevertheless taken and published against your will, you can indicate that you want the photos removed trough contacting us at contact@w-impro.be. We will then take action as soon as possible.


About data for company collaboration and/or co-production
For all other persons and organizations, we only process the data such as name, address, telephone numbers, e-mail data and websites, organizational data that are explicitly given to us in order to be able to carry out the agreement between the companies with their personnel and/or associations, either as customer of or participant in the projects and activities, either as a supplier of products or services or as an employee of the organization. This last category also includes members and employees of the organization (with non-profit organization structure) and of the board of directors, general meeting, staff members, freelancers, volunteers and trainees.
This personal data can be kept for as long as is necessary due to legal obligations or for the history of the operation of the organization. Data that is no longer relevant is regularly deleted.

About the right of inspection
Als je denkt dat W-Impro Theater of Creatief Collectief Vzw gegevens bewaart van jou en jij deze wenst te verifiëren, wijzigen of laten verwijderen, kan je hiervoor contact opnemen at contact@w-impro.be.

Policies and conditions
Whenever you provide your personal data, W-Impro Theater or Creatief Collectief Vzw will act in accordance with this written policy, in accordance with the legal obligations regarding the processing of personal data.
Do you have any questions regarding the use of your personal data by W-Impro Theater or Creatief Collectief Vzw?
Please contact us at: contact@w-impro.be.

Privacy Commission
For more information about privacy legislation or to submit a complaint, you can contact the 'Commission for the protection of privacy', Drukpersstraat 35, 1000 Brussels or at their website www.privacycomission.be/nl .